Highlights

  • ต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
  • ต้นไม้เพียงต้นเดียวที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานของชาติ
  • เชื่อว่าเป็นต้นโพธิ์ที่เป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้จาก พุทธคยาประเทศอินเดีย

Information

clock icon

Opening hours

ทุกวัน 08:30 - 16:30 น.

users icon

Social media

สนใจทริป

หากองค์กรของท่านมีความสนใจ สามารถติดต่อเราผ่านฟอร์มด้านล่างนี้