Highlights

  • แหล่งการศึกษา ค้นคว้า อนุรักษ์ แพทย์แผนไทย ตำรายาไทย การแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี
  • ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2452 โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุคบาโรก (Baroque) มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์น่าสนใจและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่5
  • ควรทำจดหมายติดต่อล่วงหน้า ถ้าต้องการผู้นำชมและการเข้าชมในส่วนการผลิต

Information

clock icon

Opening hours

ทุกวัน 8.30 - 16.00 น.

dollar sign icon

Capacity

80 - 100 คน

users icon

Social media

สนใจทริป

หากองค์กรของท่านมีความสนใจ สามารถติดต่อเราผ่านฟอร์มด้านล่างนี้