DO ACT SHARE
สมุทรสงคราม

ชวนทำกิจกรรมสร้างสรรค์โดยชุมชนท้องถิ่น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคนเมืองและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาตนเอง สร้างการเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย ดังที่ชุมชนยึดถือเป็นปรัชญาการทำงานสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนตลอดมา